هرکسی می تواند قهرمان باشد


Image result for ‫پشتکار‬‎

توانایی شما چقدر است؟
تمامی انسانها دارای یک میزان نیرو هستند و کسی نمی‌تواند شخصی را با شخصی دیگر مقایسه کند. شاید در دنیا تنها چند شخص بوده‌اند که از لحاظ قدرت ذهنی متمایز بوده‌اند ولی همان انسانها اگر پشت کار نداشتند کسی متوجه آن تفاوتها نمی‌توانست بشود.

بزرگترین انسانها، در هر زمینه خودشان را نابغه و یا جدای از دیگران نخواندند و تمامی این صفتها را دیگر انسانها که برای موفقیت زحمت نکشیده‌اند بر روی آنها گذاشتند. هر زمان شخصی به موفقیت می‌رسد دیگران او را منحصر به فرد میخوانند و تلاش او را کاملا فراموش می‌کنند. آخرین تحقیقات به دست آمده درباره توانمندیها این را نشان داده است: افرادی که در هر زمینه‌ای موفق شده‌اند تنها پشت کار آنها باعث همچین تغییری شده نه چیز دیگر.

چرا فکر میکنید به اندازه کافی زرنگ و خوب نیستید؟

آیا فکر میکنید اگر تلاش کنید بازهم موفق نمی‌شوید؟ آیا به اندازه کافی تلاش کرده‌اید؟ توانایی انسان فراتر از درک خودش است. حتی انسان با این همه قدرت نمی‌تواند تمام قدرت خود را درک کند، چه برسد آن را بکار بگیرد. اگر یک نفر همین حالا از شما آزمونی بگیرد درست بمانند فیلمهای علمی و بگوید شما یک نابغه هستید و ذهن شما درست بمانند آلبرت انیشتین کار میکند چه کار میکنید؟ من قول میدهم از آن لحظه به بعد همه کارها برایتان عملی و آسان میشود.

منتظر نباشید تا فردی این آزمایش را از شما بگیرد، واقعیت این است شما به اندازه تمام نوابغ زیرک و باهوش هستید و تنها باید تلاش خود را بیشتر کنید.